۱- نام و نشانی مزایده گزار :

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اردبیل به نشانی : ضلع غربی پارک تفریحی شورابیل ، جنب بیمارستان شهید پاریاب

۲-نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :

برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار شامل استخر و سالن چند منظوره  و سالن بدنسازی ایثار به نشانی : اردبیل ضلع غربی پارک تفریحی شورابیل ، جنب بیمارستان شهید پاریاب

۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ریال که لازم است به صورت ضما نت نامه بانکی بدون قیدو شرط یا رسید واریز نقدی به حساب اشتیاق شماره ۰۲۰۳۳۸۷۰۰۳۰۰۷ نزد بانک دی به نام موسسه فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی ایثار استان اردبیل و  قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.

۴-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :

از ساعت۸صبح روزشنبه مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ تا ساعت ۱۴ روزیک شنبه مورخ۱۳/۰۸/۱۳۹۷٫ آدرس : ضلع غربی پارک تفریحی شورابیل ، جنب بیمارستان شهید پاریاب (دفتر موسسه )

 ۵-مهلت و محل تسلیم پیشنهادها

تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ نشانی فوق (واحد اداری)

۶-تاریخ برگزاری جلسه بازگشائی پاکت های پیشنهادی

ساعت۱۰صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷  به آدرس : ضلع غربی پارک تفریحی شورابیل ، جنب بیمارستان شهید پاریاب

(دفتر موسسه ) 

 

۷-هزینه درج آگهی و حق الزحمه  کارشناسان دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن پاسخ گوئی به سوالات۳۳۵۱۰۵۲۵-۰۴۵

 

مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثاراستان اردبیل